เงื่อนไขการใช้บริการ

วัตถุประสงค์และการใช้งาน

Berlitz Languages, Inc. และบริษัทในเครือ รวมถึง Berlitz Corporation, Berlitz Investment Corporation, Berlitz Publishing Company, Inc. และ Berlitz Franchising Corporation (รวมกันเรียกว่า “Berlitz” “เรา” หรือ “ของเรา”) อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และรวมถึงเว็บไซต์หรือ URL ของเราที่เชื่อมต่อกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Berlitz เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิสำหรับผู้ใช้ จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้งานนี้ขึ้น ซึ่งได้อธิบายกฎการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราไว้ ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราผู้ใช้ตกลงในข้อผูกพันตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

คุณสมบัติผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเราให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราคุณต้องทำการรับรองและยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สิทธิการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและการอนุญาต

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะหมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และตามความกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ Berlitz ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว รวมความถึงกรรมสิทธิ์ และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็ปไชต์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ห้ามมิให้ทำการลบ การปิดบัง การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อความอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการของเรา ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Berlitz ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าในกรณีใด
ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน Berlitz อนุญาตให้ดาวน์โหลด ดู และพิมพ์เนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นมิใช่ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง หรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร การขออนุญาตต้องส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Berlitz ประจำประเทศไทยสำนักงานใหญ่ตามที่อยู่ด้านล่าง
Berlitz Bangkok Limited, 246 อาคารไทม์แสควร์ ชั้น 2 ถนนสุชุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 

ความรับผิดชอบ

Berlitz อาจไม่ได้ทำการตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดบนเว็บไซต์ หากแต่ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังกล่าว

ความปลอดภัย

ห้ามมิให้ผู้ใช้ละเมิดหรือพยายามละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดแต่เพียง:
 • การใช้รหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือการใช้บัญชีของผู้อื่น หรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ หรือเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีโดยผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล;
 • การเปิดเผยรหัสผ่าน หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้รหัสผ่าน หรือมิได้มีการแจ้งต่อ Berlitz ให้ทราบหากรหัสผ่านถูกละเมิด;
 • การพยายามตรวจสอบ การสแกน หรือการทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการเข้าตรวจสอบสิทธิโดยไม่ได้รับอนุญาต;
 • ความพยายามที่จะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการกระทำผ่านปฏิบัติการโอเวอร์โหลด "flooding", "mail bombing" หรือ "crashing";
 • การส่งอีเมลอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
 • การปลอมแปลงหัวข้อของ Packet TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนหัวของข้อมูล โดยการโพสต์ไปในอีเมล หรือข่าวสาร; หรือ
 • การลักลอบใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน การลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะจากเรา

กฎการใช้ทั่วไป

ผู้ใช้ตกลงที่จะเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อโพสต์ ส่ง หรือส่งข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง วิดีโอ ข้อมูล หรือวัตถุอื่นใดที่: (1) เป็นการก้าวล่วง ยักยอก หรือละเมิด ต่อ Berlitz สาขาและ/หรือบริษัทในเครือ หรือสิทธิบัตรของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิทางศีลธรรม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว (2) การฝ่าฝืนหรือสนับสนุนให้มีการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (3) การฉ้อฉล ความเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง (4) เป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือการกระทำอันน่ารังเกียจ (5) ส่งเสริมให้มีการเลือกปฏิบัติ การเหยียดหยาม การเหยียดเชื้อชาติ การเกลียดชัง การคุกคาม หรือการทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มคน (6) ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือการคุกคาม หรือการกระทำใด ๆ ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง หรือการกระทำที่เป็นการคุกคามต่อบุคคลอื่น หรือ (7) ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตราย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมที่ส่งเสริม หรือให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต หรือซื้ออาวุธผิดกฎหมาย หรือสารผิดกฎหมาย)

การละเมิด

Berlitz มิสิทธิในดุลยพินิจอย่างสมบูรณ์ในการพิจารณาว่ามีการใช้งานใดละเมิดกฎเหล่านี้หรือไม่ และจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา Berlitz จะทำการตรวจสอบถึงการละเมิดและความเกี่ยวข้อง การร่วมมือ และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในการระบุและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการละเมิดดังกล่าว

การยกเลิกการใช้งาน

Berlitz อาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงของผู้ใช้ในเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบกับ Berlitz ได้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไชการใช้งาน กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นอันตรายต่อประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น

การนำส่งและยื่นข้อเสนอ

Berlitz มีนโยบายที่จะไม่รับหรือพิจารณาความคิดหรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ห้ามมิให้ส่งเอกสารดังกล่าว หากมีการละเมิดสิทธิเราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและปราศจากการอ้างสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิส่วนบุคคลใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว และสิทธิทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา โดยปราศจากการเรียกร้องใด ๆ จากคุณหรือบุคคลอื่น และเรามีสิทธิในการใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนหรือภาระผูกพันอื่นใดกับใครอันรวมถึงคุณ

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บนสังคมอินเทอร์เน็ต

Berlitz จะไม่รับผิดชอบต่อระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา หรือการสื่อสารใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์ของเราผ่านอินเทอร์เน็ต ห้ามมิให้ทำการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นเข้ากับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Berlitz เว้นเสียแต่ Berlitz อาจทำการอนุญาตในบางกรณีในการเชื่อมต่อเพื่อความสะดวก หากแต่จะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Berlitz ต่อเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องที่ทำการเชื่อมโยงหรือแทรกเนื้อหาลงบนเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ Berlitz การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันมิใช่การหมายความถึงการรับรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Berlitz ดังเช่นเว็บไซต์หรือข้อมูลหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือเนื้อหาข้อมูล คุณรับทราบในความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์หรือข้อมูล  Berlitz ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของลิงก์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา โปรดรับทราบกฎการเข้าถึงเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก Berlitz และคุณควรตรวจสอบเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยตัวคุณเอง

ข้อห้ามการใช้งาน

ห้ามมิให้ก่อกวนหรือสร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์ของเรา เนื้อหา หรือมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อคุกคาม หรือดูหมิ่น Berlitz หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบุคลากร ห้ามนำอีเมลอันไม่พึงประสงค์ (สแปม) มาใช้โดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา
ประกาศรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"))
Berlitz Languages, Inc. โดยสิทธิความเป็นเจ้าของ มีสิทธิที่จะทำการปกป้อง และบังคับใช้ลิขสิทธิ์ในสื่อของตนเองและให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น สื่อเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาถึงบุคคลที่สามและเชื่อมไปยังไซต์ พอร์ทัล และนามานุกรมของบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้เนื้อหาสื่อของบุคคลที่สามซึ่ง Berlitz ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมถูกรวมหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา หรือถูกจัดเก็บ หรือถูกส่งโดย หรือผ่านเว็บไซต์ของ Berlitz เท่าที่ Berlitz ทราบสื่อเหล่านี้มิได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากเราได้รับการแจ้งอย่างถูกต้องในการอ้างสิทธิเกี่ยวกับการละเมิด (ย่อหน้าถัดไปจะอธิบายถึงวิธีการแจ้งที่เหมาะสม) Berlitz จะดำเนินการอย่างรวดเร็วในการลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือโดยการลบหรือปิดการเข้าถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าวทันที ซึ่งนโยบายของ Berlitz ในอันที่จะยุติความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามที่กระทำการละเมิดซ้ำในลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยที่ Berlitz ทราบว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการละเมิดซ้ำซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ ลิงก์ หรือระบบจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร และเครือข่ายของ Berlitz

วิธีการแจ้งเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งตัวแทนของ Berlitz ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้:
 1. การระบุลิขสิทธิ์ผลงาน (หรือลิขสิทธิ์รายชื่องาน) ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 2. อธิบายเนื้อหาที่อ้างว่ามีการละเมิด และระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อที่เราจะทำการค้นหาในเว็บไซต์ของเรา;
 3. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ;
 4. คำแถลงว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ตัวแทนของคุณ หรือตามความกฎหมาย
 5. คำชี้แจงว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งความจำนงของคุณนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์; และ,
 6. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นของคุณ หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ
ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Berlitz สำหรับการแจ้งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อได้ดังนี้:
 • ผู้ให้บริการ: Berlitz Bangkok Limited
 • ทางไปรษณีย์: 246 อาคารไทม์แสควร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • ทางโทรศัพท์: +66 2 255 6070
 • ทางโทรสาร: +66 2 255 6075
 • อีเมล: berlitzthailand@berlitz.co.th
Berlitz ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน DMCA เกี่ยวกับการแจ้งเตือนผู้ใช้อย่างเหมาะสมและฝ่ายที่ร้องเรียน การยอมรับการยื่นเรื่องโต้แย้งและในกรณีที่มีการระบุ "การนำกลับ” ของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด อ้างถึงสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อกำหนดของ DMCA ที่ www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์และเนื้อหาของเราสำหรับ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหา สื่อหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา โดยไม่จำกัดถึงที่กล่าวมาข้างต้น Berlitz ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การเก็บงำการใช้งาน หรือการไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ปราศจากคอมพิวเตอร์ไวรัสและการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า
Berlitz ไม่ให้การรับประกันใด ๆ ถึงเว็บไซต์และเนื้อหาจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ หรืออยู่บนพื้นฐานปราศจากการรบกวน ความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด Berlitz ไม่ให้การรับประกันถึงคุณภาพใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือบนความถูกต้อง การต่อตรงเวลา ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือข้อมูลของ Berlitz ที่ปรากฎบนเว็บไซต์
Berlitz ไม่ให้การรับประกันหรือประกันว่าไฟล์ที่มีไว้ให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแทรกซึมหรือทำลายซึ่งทรัพย์สิน Berlitz มิต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และทำการระงับ ให้แก่ Berlitz สาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทน โดยไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและการบัญชีอันสมเหตุสมผล ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง หรือการเชื่อมต่อใช้งานบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือการละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน

การจำกัดความรับผิดชอบ

คุณรับทราบและยอมรับว่าด้วยขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าถึงเนื้อหาและเว็บไซต์ตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ Berlitz และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะ ที่เป็นแบบอย่าง ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ รวมถึงการสูญเสียผลประกอบการ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียสินค้า การหยุดชะงักการให้บริการ ความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบล้มเหลว หรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน หรือจากการใช้ หรือไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นไปตามการประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความประมาท ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือกฎบัญญัติทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า Berlitz ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม แม้จะพบว่าการจำกัดการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้ล้มเหลวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ Berlitz ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามอื่นใดสำหรับเนื้อหาที่เกิดจากการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของ Berlitz จะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน หรือจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ หรือเนื้อหาที่มีมูลค่าเกินยี่สิบห้าดอลลาร์สหรัฐ ($25)
เขตอำนาจบางศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประเภท ดังนั้นข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณตามขอบเขตข้อห้ามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ความรับผิดของ Berlitz จะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตเท่านั้น
หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ทางแก้ไขคุณทำได้แค่เพียงหยุดการใช้งานเว็บไซต์ การแก้ไขเพียงอย่างเดียวนี้แยกจากกันและไม่ขึ้นกับข้อกำหนดอื่นใดที่จำกัดความรับผิดของ Berlitz หรือการเยียวยาของคุณ

การยอมรับ

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ยอมรับและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนี้ ซึ่งควบคุมการใช้งานทั้งหมดและผลลัพธ์ทั้งหมด

การแก้ไข

Berlitz ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเราจะทำการลงการแก้ไขบนเว็บไซต์ หากคุณยังใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องแสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เบ็ดเตล็ด

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นถือเป็นโมฆะและจะไม่ส่งกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ เงื่อนไขการใช้งานถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Berlitz และคุณเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อผ่านร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์

 • โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างเกี่ยวกับการลงทะเบียนใด ๆ ที่กระทำผ่าน estore ShopBerlitz โดยการให้การยอมรับของคุณแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียนนี้
 • ค่าธรรมเนียมการเรียนทั้งหมดจะต้องชำระเต็มจำนวนก่อนเริ่มการฝึกอบรม
 • แต่ละคาบเรียนมีความยาว 45 นาที รวมเวลาช่วงพักสั้น ๆ และควรกำหนดการเรียนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 คาบเรียนต่อวัน
 • ฝ่ายควบคุมดูแลคุณภาพของ Berlitz อาจทำการติดตาม/สังเกตการณ์การสอนในการให้การฝึกอบรมและเป็นการควบคุมคุณภาพ
 • เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคอร์สตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ Berlitz คาบเรียนใด ๆ ที่ไม่ได้เรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจะถือเป็นการเสียสิทธิ์
 • คอร์สเรียนแบบส่วนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ โดยทำการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางล่วงหน้าก่อน 16:00 น. ของวันทำการก่อนจะถึงวันที่ตารางเรียนกำหนดไว้ วันทำการหมายถึงวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากได้รับการแจ้งหลัง 16.00 น. ของวันทำการหรือไม่มีการแจ้งใด ๆ นักเรียนจะเสียสิทธิคาบเรียนที่จองไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน
 • นักเรียนคอร์สเรียนแบบส่วนตัวอาจทำการยกเลิกคอร์สเรียนได้จนถึงกลางคอร์สนับจากวันที่เริ่มต้นคอร์สเรียน และก่อนวันหมดอายุของคอร์สเรียนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อได้รับแจ้งจากนักเรียนแล้วจะมีการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับบุคคลที่เป็นผู้ชำระเงิน
 • นักเรียนคอร์สเรียนแบบส่วนตัวสามารถโอนยอดเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เรียนให้แก่สถาบันสอนภาษา Berlitz ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกได้ก่อนถึงวันหมดอายุของคอร์สตามที่ระบุไว้ในสัญญา Berlitz ทำการโอนมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ใช่จำนวนคาบเรียน จำนวนคาบเรียนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าเรียนที่สาขาปลายทางและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • สำหรับคอร์สเรียนแบบกลุ่ม/กึ่งส่วนตัว จะไม่มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ นักเรียนแบบกลุ่ม/กึ่งส่วนตัวสามารถรับเงินคืนก็ต่อเมื่อ Berlitz ไม่สามารถจัดตั้งกลุ่มได้ และจะทำการคืนเงินให้กับบุคคลที่เป็นผู้ชำระเงินเข้า
 • การลงทะเบียนนี้ได้รวมค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถร้องขอคืนเงินได้
 • นักเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 65% ของคอร์สเรียนและผ่านการตรวจสอบระดับของ Berlitz เพื่อรับมอบประกาศนียบัตร
คำเตือน: การใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่ละเมิดกฎเหล่านี้ถือเป็นการล่วงล้ำและ/หรือการละเมิดสิทธิ์ของ Berlitz และอาจส่งผลในการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณได้

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้