นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

 • งดเว้นคืนเงินค่าเรียนและค่าบริการสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือรายการส่งเสริมการขายใด ๆ
 • คลาสเรียนแบบส่วนตัวที่ไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณาคืนเงิน การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:
  1. ลูกค้าจะต้องส่งคำร้องขอคืนเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนและต้องมีเหตุผลที่รับฟังได้ ซึ่ง Berlitz จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงิน
  2. การขอคืนเงินต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุผลให้ครบถ้วน จะไม่มีการคืนเงินเพิ่มเติมหลังสิ้นสุดการพิจารณา
  3. การอนุมัติคำขอดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Berlitz แต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินของ Berlitz ถือเป็นอันสิ้นสุด
  4. การคืนเงินจะคำนวณโดยการหักคาบเรียนที่เรียนไปแล้วทั้งหมดในอัตราที่ตกลงกันไว้จากยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน
  5. หากคำขอได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถขอคืนได้จะต้องไม่เกิน 70% ของยอดเงินคงเหลือ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้