Cultural Navigator

Berlitz Cultural Navigator เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม และจำเป็นสำหรับธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจระดับสากล
ข้อมูลเชิงลึกด้านวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และยังเพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานได้อีกด้วย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม

Cultural Navigator ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่นายจ้างและพนักงาน ข้อมูลเชิงลึกจากการประเมินด้านวัฒนธรรมจะทำให้เราเข้าใจและเราสามารถนำอัตลักษณ์นี้มากำหนดโอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี Cultural Navigator เป็นกลไกขับเคลื่อนได้อย่างไร:
  1. มีความเข้าใจมากขึ้นว่าวัฒนธรรมส่งผลกระทบกับการทำงานอย่างไร
  2. สามารถนำกลยุทธ์มาจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมได้
  3. ช่วยให้การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  4. ปฎิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง
  5. สามารถเข้าร่วมวงสนทนา บอกกล่าวถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของตัวคุณได้
ทำงานอย่างไรและแตกต่างอย่างไร
Cultural Navigator จะช่วยให้การสื่อสารต่อกันเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี พนักงานและนายจ้างจะทราบข้อแตกต่างและทราบว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไรบนกรอบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงวัฒนธรรมและนำมาช่วยกันปรับปรุงบทบาทของตนเองเพื่อยกระดับความพึงพอในการทำงานร่วมกัน
นำกลยุทธ์ไปใช้อย่างไร
ข้อมูลที่ได้จาก Cultural Navigator จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรมที่ประสบในที่ทำงาน ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการคำนึงถึงวัฒนธรรมในที่ทำงานโดยรวมมากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้