Privacy Policy

Berlitz Bangkok Limited จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย เลขที่ 0105537094931 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 246 อาคารไทม์แสควร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (“Berlitz” หรือเรียกในที่นี้ว่า “เรา”) ได้ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้มีการรวบรวมข้อมูลประเภทใด มีการจัดการอย่างไร และอาจแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นมีการควบคุมและดูแลโดย แบร์ลิทซ์ กรุงเทพ จำกัด และรวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับนโยบายนี้ การประมวลผลโดยหน่วยงานในเครืออื่น ๆ หรือโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ต่างออกไป เราแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานนั้น ๆ
เราให้สัญญาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามนโยบายนี้ ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับนโยบายนี้ไปยังผู้ติดต่อที่ระบุไว้ใน “ช่องทางการติดต่อ” ที่ด้านล่างนี้
การรวบรวมและการนำข้อมูลไปใช้ - ข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้รวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ประเภทต่าง ๆ เอาไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เช่น:
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของคุณในแฟ้มบันทึก ซึ่งรวมถึงชื่อของแต่ละเว็บเพจที่คุณเข้าถึง วันที่และเวลาที่เข้าถึง ปริมาณข้อมูลที่ทำการถ่ายโอน ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ URL อ้างอิง (เว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้านี้) IP address ของคุณและผู้ร้องขอการเข้าถึง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยบนเว็บไซต์
เมื่อคุณทำการสร้างบัญชีลูกค้าและดำเนินการสั่งซื้อกับเรา เราจะทำการรวบรวมชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรเครดิตพร้อมวันหมดอายุ ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการสั่งซื้อ เราทำการรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อระบุความเป็นตัวตนของคุณในฐานะลูกค้า ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ทำการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับคุณ และจัดการคำสั่งซื้อและบัญชีลูกค้า
หากคุณส่งข้อสงสัยมาให้กับทางเรา เราจะทำการรวบรวมชื่อ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ของคุณเพื่อดำเนินการและตอบข้อสงสัยของคุณ
หากคุณทำการส่งใบสมัครเพื่อสมัครงาน เราจะทำการรวบรวมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่ทำงานโดยสมัครใจ ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ข้อมูลอ้างอิง และเอกสารการสมัครที่คุณจัดส่งมา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร และใช้เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์และตามคำขอที่ระบุไว้ในใบสมัครของคุณเท่านั้น
เมื่อคุณกรอกลงแบบฟอร์มเพื่อทำการนัดหมาย เราจะรวบรวมชื่อ อีเมล และรายละเอียดช่องทางการติดต่ออื่น ๆ และภาษาของคุณ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ
เมื่อคุณเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือการแข่งขันออนไลน์ เราจะรวบรวมชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เราอาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น อายุ ความสนใจ ความชอบในผลิตภัณฑ์ หรือรหัสไปรษณีย์ การดำเนินการร้องขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการแข่งขันเท่านั้น
หากคุณแจ้งเจตจำนงว่าคุณต้องการรับข้อมูลส่งเสริมทางการตลาดของเรา เราจะรวบรวมชื่อและอีเมลของคุณเพื่อจัดส่งรายการส่งเสริมการขายและข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมจากทางเราหรือบริษัทในเครือ รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมทางการตลาดและโปรโมชัน (เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)
หากคุณเป็นอดีตหรือพนักงานปัจจุบันของ Berlitz (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) ซึ่งประจำอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์ ทาง Berlitz อาจรวบรวม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ การจ้างงาน และประวัติทางวิชาการ ข้อมูลทางการเงิน อายุ เพศ สัญชาติ วันที่และสถานที่เกิด สถานภาพการสมรส ทักษะทางภาษา รหัสพนักงานและบัตรประจำตัวประชาชน รายได้ วันที่เริ่มทำงาน และข้อมูลทางภาษี ("ข้อมูลทรัพยากรบุคคล") ข้อมูลจากทรัพยากรบุคคลนี้อาจดำเนินการโอนข้อมูลไป Berlitz ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการสื่อสาร และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน
 
วัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:
วัตถุประสงค์การดำเนินการ
กฎหมายพื้นฐาน
บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแฟ้มบันทึก                   
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
การดำเนินการตามคำสั่ง (รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งใบแจ้งหนี้)
การปฏิบัติตามข้อตกลง
การส่งมอบสินค้า/บริการ
การปฏิบัติตามข้อตกลง
การจัดการบัญชีและคำสั่งซื้อ
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
การตอบข้อซักถาม
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
การอำนวยความสะดวกในการสรรหาบุคลากร
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
ตารางนัดหมาย
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
การจัดการการแข่งขันและแบบสอบถาม
การให้ความยินยอม
การนำส่งเครื่องมือทางการตลาด (รวมถึงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจให้ความสนใจ)
 
การให้ความยินยอม
การดำเนินการการรับสมัครงานและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการและการสื่อสาร และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน 
บนกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบธรรม  ให้กระทำกิจกรรมเชิงการค้าเป็นไปโดยชอบอย่างเหมาะสม
 
เราให้ความสำคัญต่อสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ในการดำเนินการบนพื้นฐานอันคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในขอบเขตที่เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือก้าวล่วง หากไม่ให้ความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามที่คุณร้องขอหรือต้องการ หรือนำไปสู่การทำข้อตกลงใด ๆ กับคุณได้
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความเหมาะสมเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น ๆ หรือตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:
เพื่อการประมวลผล
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่บังคับใช้
บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแฟ้มบันทึก
7 วัน เว้นแต่จะถูกร้องขอให้มีการชี้แจงหรือเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ (รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการส่งใบแจ้งหนี้)
10 ปีให้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
ส่งมอบสินค้า/บริการ
5 ปีให้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
การตอบข้อซักถาม
3 ปีให้หลังจากเสร็จสิ้นข้อซักถาม
การจัดการบัญชีและการสั่งซื้อจากลูกค้า
5 ปีให้หลังจากทำการปิดบัญชีลูกค้า
การจัดการแข่งขันและตอบแบบสอบถาม
5 ปีให้หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันหรือตอบแบบสอบถาม
การจัดส่งการสื่อสารทางการตลาด (รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณ)
3 ปีให้หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเรา
การประมวลผลการสมัครงานและข้อมูลทรัพยากรบุคคลในวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการและการสื่อสาร และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน
10 ปีให้หลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลงหรือ 5 ปีให้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการโดยไม่มีการจ้างงานผู้สมัครงาน

ตลอดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าเราดำเนินการภายใต้นโยบายนี้ มิฉะนั้นแล้วเราจะรักษาความปลอดภัยด้วยการลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลนี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 
ข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมและการนำไปใช้
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณได้โดยตรง อาทิเช่น ข้อมูลประชากรหรือข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดที่คุณป้อนลงในการค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานอย่างไร และเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา
 
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทในเครือ
นโยบายนี้ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ โดยเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลประชากร และการวิเคราะห์ทางสถิติให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงนักโฆษณาหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ข้อมูลโดยรวมนี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานกำกับดูแล เราเป็นผู้กำกับดูแล หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลเดียวกันกับเรา ("บริษัทในเครือ") และเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของเรา โดยที่บริษัทในเครือของเราดำเนินการข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำและสอดคล้องกับนโยบายของเราและมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เหมาะสม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2018 บริษัทในเครือรวมถึงหน่วยงานมีดังต่อไปนี้:
 • Berlitz Deutschland GmbH
 • Berlitz Languages, Inc.
 • Berlitz Investment Corporation
 • Berlitz Publishing Company, Inc.
 • Berlitz Franchising Corporation
 • ELS Educational Services, Inc. (ELS)
 • World Wide Speaking SARL (World Speaking)
 • Second Language Testing, Inc. (SLTI)
 • Training Management Corporation (TMC)
 • Versation, Inc.
ผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม
เราอาจร่วมกับหน่วยงานตัวแทนทางการตลาดหรือเว็บไซต์อื่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการขายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้บุคคลที่สามจากแต่ละหน่วยงานอาจทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อทราบว่าพวกเขามีการจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างไรและคุณมีทางเลือกใดบ้าง
Berlitz อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทภายนอกที่ให้บริการแก่ Berlitz ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างและจัดส่งรายการส่งเสริมทางการขายทางอีเมล หรือเพื่อประมวลผลและตอบข้อซักถามและคำขอของคุณ ในการร่วมมือกันกับบุคคลภายนอก เรามีการกำหนดให้บุคคลภายนอกดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราและปฏิบัติภายใต้นโยบาย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้ในการให้บริการเป็นไปตามคำร้องขอของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นโยบายของเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือขายข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
นอกจากนี้ Berlitz อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากมีการร้องขอตามหมายศาล ตามคำสั่งศาล หรือคำขอที่มีผลในทางกฎหมายอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับใช้หรือใช้สิทธิและให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นหรือเหมาะสม ซึ่งรวมถึง อาทิเช่น เพื่อปกป้องสิทธิ ปกป้องทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยในธุรกิจของเรา เว็บไซต์ของเรา ลูกค้าของเรา ผู้เข้าใช้ของเรา หรืออื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้การบังคับใช้ในทางกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต
 
ความปลอดภัยของข้อมูลของฉัน?
Berlitz มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มกำลัง เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความถูกต้องของข้อมูล และมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง เราดำเนินการตามขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เรามี
ถึงแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หากแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ ดังนั้นตามดุลยพินิจที่เราเห็นสมควร เราจึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 
สิทธิของคุณ
ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิทธิที่คุณอาจประสบ (หากอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย) สิทธิต่าง ๆ นั้นอาจยังไม่สมบูรณ์ และแต่ละสิทธิอาจมีข้อยกเว้นบางประการ:
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล– คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ และรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายนี้) การนำไปใช้ คุณยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้คุณทราบและสามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังนำข้อมูลของคุณไปใช้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ เราสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในกรณีที่อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่คุณส่งคำขอซ้ำซ้อนและมากเกินไป
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (การแก้ไข) – หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งเพื่อให้เราใช้มาตรการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ (เช่นชื่อหรือที่อยู่ของคุณไม่ถูกต้อง)
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (การลบ) – เรียกอีกอย่างว่า “สิทธิที่จะถูกลืม” และในเงื่อนไขว่าด้วย ให้คุณสามารถขอให้ทำการลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น ไม่มีเหตุผลจูงใจในการใช้ต่อไปหรือเป็นการใช้งานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิทธิพื้นฐานทั่วไปที่จะทำการลบและยังมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – คุณมีสิทธิที่จะ "ปิดกั้น" หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราประเมินตามคำขอเพื่อให้แก้ไขหรือทดแทนการลบ เมื่อการประมวลผลถูกจำกัด เรายังคงสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ต่อไป
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล – คุณมีสิทธิในการยืนยันที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้ใหม่ อนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กับองค์กรอื่น (ที่มีผู้ควบคุมดูแลข้อมูลต่างหาก) ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการภายใต้ความยินยอมจากคุณและภายใต้วัตถุประสงค์ให้เป็นไปว่าด้วยสัญญาในเชิงปฏิบัติ หมายรวมถึงข้อมูลดังกล่าวกำลังดำเนินการอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าวเราจะจัดเตรียมสำเนาข้อมูลของคุณในแบบโครงสร้างข้อมูลบนพื้นฐานการใช้ทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือ หรือ (ในทางเทคนิค) เราอาจส่งข้อมูลของคุณโดยตรงไปยังผู้ควบคุมดูแลข้อมูลต่างหาก
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – คุณมีสิทธิที่จะทำการคัดค้านการประมวลผลบางประเภทบนบรรทัดฐานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้ตลอดระยะเวลาที่การประมวลผลดำเนินอยู่ว่าด้วยผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หากเราสามารถชี้แจงอันชอบด้วยเหตุผลถูกต้องตามกฎหมายเราจะยังคงได้รับสิทธิให้สามารถดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปในการดำเนินการแทนอันชอบด้วยประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือเราต้องใช้เพื่อประกอบการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางการตลาดทางตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม – ในขณะที่เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานตามความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งการเพิกถอนดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางกฎหมายของการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนดังกล่าว
 • สิทธิในการร้องเรียน – หากคุณเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองข้อมูล รายชื่อหน่วยงานดังกล่าวสามารถดูได้ที่: https://www.mdes.go.th/mission/82
 
คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ berlitzthailand@berlitz.co.th เพื่อใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อประกอบการวิเคราะห์จะไม่สามารถใช้สิทธิข้างต้นได้
ความเป็นส่วนตัวในเด็ก
นโยบายในขณะนี้ของเราจะงดเว้นข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ กรุณาติดต่อมาที่ berlitzthailand @berlitz.co.th หากเราสืบทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไว้ เราจะพยายามลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเราโดยเร็วที่สุด
ความรับผิดชอบของ Berlitz สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามในภายหลังได้อธิบายไว้ในหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Berlitz ยังคงรับผิดชอบและรับผิดภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ Berlitz ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ เว้นเสียแต่ Berlitz จะพิสูจน์ได้ จะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
 
คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร?
กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อกังขาที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ดังรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏด้านล่างนี้:
หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกรอบของเว็บไซต์นี้ และตามบทบัญญัติของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) คือ:
Berlitz Bangkok Limited, 246 อาคารไทม์สแควร์ส ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
โทรศัพท์: 66 2 255 6070
เว็บไซต์: www.berlitzthailandonline.com
อีเมล: berlitzthailand@berlitz.co.th
นโยบายการใช้คุกกี้
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา เรา (หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต) อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในการปฏิบัติการ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเรา หรือให้คุณได้ใช้งานเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น “คุกกี้” คือข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุถึงเบราว์เซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมใช้ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์อาจต้องให้คุณรับรู้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านมาของคุณ ที่ Berlitz เราใช้คุกกี้สามประเภท: required cookies, functional cookies, และ analytics และ performance cookies
ยกเว้นคุกกี้ในเชิงเทคนิค การจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณต้องได้รับความยินยอม โดยการยังคงใช้เบราว์เซอร์ได้อย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ของเราหลังจากเห็นแบนเนอร์คุกกี้ที่แสดงบนโฮมเพจ คุณให้ความยินยอมให้จัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ โดยความยินยอมนี้มีอายุ 13 เดือน
Required cookies ทำให้คุณสามารถย้ายจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง และยังคงการใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณยังคงเปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น required cookies ช่วยให้คุณเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณและนำสินค้าในรถเข็นไปสู่การชำระเงิน
ฟังก์ชันคุกกี้ cookies ล่าสุดที่คุณเข้าเยี่ยมชม ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันคุกกี้อาจถูกใช้เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก
 Analytics และ performance cookies ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม และระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามสามารถวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา เราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการของ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, United States ในการวิเคราะห์และการติดตามประสิทธิภาพ และคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีปฎิเสธคุกกี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
เว็บไซต์ของเรายังใช้ “ปุ่มโซเชียล” สำหรับโซเชียลมีเดียจากบุคคลที่สามในการให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำการแบ่งปันข้อมูลหรือคั่นหน้าเว็บไซต์ เรามีปุ่มโซเชียลสำหรับหน้าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่อไปนี้ และคุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีปฏิเสธคุกกี้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en
ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ให้การยอมรับคุกกี้และไฟล์ที่คล้ายคลึงกันจากเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อป้องกันการยอมรับนี้ได้ทุกเมื่อ หากคุณคิดว่าคุณไม่ชอบการใช้คุกกี้ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพียงแค่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าฟังก์ชันการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจหายไป
การตั้งค่าของแต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกัน สามารถดูคำอธิบายได้ที่เมนูความช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์
คลิกเมนูการเข้าถึง จากนั้นเลือก “ตัวเลือก”
เลือก "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย"
ตั้งค่าประวัติใน “Use custom settings for History”
ยกเลิกในช่อง “ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์”
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เลือกเครื่องมือ จากนั้นเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
เลือกหน้าต่างความเป็นส่วนตัว จากนั้นในหน้าการตั้งค่าให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ด้านบนเพื่อทำการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือไปที่ด้านล่างเพื่อเลือกอนุญาตคุกกี้ จากนั้นคลิกที่ตกลง
เลือกไอคอน Chrome
คลิก “การตั้งค่า”
คลิก "ขั้นสูง" ที่ด้านล่าง
ภายใต้ “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” คลิก “การตั้งค่าเนื้อหา”
คลิก “คุกกี้”
เปิดหรือปิด “อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”
คลิก “การตั้งค่า” > “Safari”> “ความเป็นส่วนตัว” > “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์”
จากนั้นเลือก “บล็อกคุกกี้เสมอ”
การเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงบริการของเรา นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้คุณกลับมาอ่านนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงนโยบายปัจจุบันของเรา

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้